امروزه موضوع بیشینه سازی عملکرد محصولات باغی از طریق بکارگیری نهاده های شیمیایی و تحمل هزینه زیاد در تولید آنی محصولات که همواره سیاست غالب روشهای تولید در جهان بوده است، جای خود را به رهیافتهای دیگری در باغداری داده است. مطرح شدن این رهیافتها و نظامهای جایگزین و روند شتابان چنین بینشی ناشی از ضرورتی است که در تغییر ساختار اقتصادی و سیاست گذاری بخش باغبانی احساس می شود. از آنجا که سطح وسیعی از اراضی شهرستان ارومیه یعنی ۳۸۷۹۷ هکتار را بهره برداری باغی تشکیل می دهد، اکثر منابع اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در اختیار این قشر از کشاورزان قرار دارد.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فرا تحلیل، در پی آن است که با توجه به شاخصهایی که برای پایداری نظام بهره برداری باغی مطرح می باشد، عوامل پیش برنده پایداری در باغات شهرستان ارومیه را بررسی و تعیین نماید. نتایج حاصل از این تحقیق راهنمای برنامه ریزان در زمینه مدیریت و توسعه پایدار باغات در شهرستان ارومیه خواهد بود.

X