توجه ویژه روان درمانگران به درمانهای طبیعت گرایانه بعنوان یک پایه اصلی در درمان اختلالات روانی باعث گردید که مطالعات بسیاری در این زمینه به وجود آید.در این مقاله سعی شده به بررسی اجمالی پژوهشهای انجام شده در اختلالات افسردگی با روش باغبان درمانی پرداخته شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی درمان مبتنی بر باغبان درمانی بر اختلال افسردگی است. روش:این مطالعه به روش مروری انجام شد.یافته ها:در این پژوهش تحقیقات انجام گرفته درباره تاثیر باغبان درمانی بر افسرگی بوده است. نتیجه گیری: نتایج مبین کارآیی نقش باغبان درمانی در درمان افسردگی است. هم سویی و عدم هم سویی یافته ها در پایان، مورد بحث واقع شده است. از این رو، به کارگیری باغبان درمانی به منزله روش درمانی موثری در درمان اختلالات افسردگی شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها:

X