کفشور استخر هایوارد

کفشور استخر از تجهیزات استخری مورد استفاده در تمامی استخرها می باشد. کفشور ها برای جلوگیری شدن از گردابی شدن جریان آب هنگام مکش آب، معمولا بصورت مقطع مربع و یا گرد محدب ساخته می شود.

X