7% -

پمپ یک اسب بشقابی ابارا مدل اکونومی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

KW : 0/74
H MAX : 30
H M : 21
A : 4/6
W : 220 – 240
MIN : 2800
Q 1 MIN : 20-90

X