نازل بارانی

بدنه تمام استیل.
قابلیت نصب از بالا و بغل.
عدم وابستگی به سطح تراز آب.
طراحی استاندارد و بهینه.
با افتخار طراحی و ساخت ایران

X