موتور برق tsj950

دو زمانه
توان قدرت وقت 800
تک خروجی 220
سیم پیچی صددرصد مس

دسته:
X