موتور برق Hj1220

توان خروجی 2000w
چهارزمانه
w220
12Dc

دسته:
X