موتور برق مدل tsj 1500

چهارزمانه سوخت بنزین
خروجی برق 1kw
w220
یک خروجی 12w
dc
سیم پیچی صددرصد مس

دسته:
X