اسپلش هواده استخر

دستگاه اسپلش با فواره كردن آب علاوه بر اكسيژن رساني مي تواند گازهاي مضري همانند co2 را از سطح استخر تخليه نموده و باعث كاهش دماي آب ميگردد.
از مزايای دستگاه اسپلش می توان به موارد ذيل اشاره نمود

X